Redni letni zbor članov PD Mežica

VABILO

Vabimo vas, da se udeležite rednega letnega zbora članov društva, ki bo v petek, 20.3.2020, ob 18:00 uri v prostorih gostišča Krebs v Mežici.

Dnevni red

 • Otvoritev in pozdrav
 • Izvolitev organov zbora članov:
  - delovnega predsedstva,
  - zapisnikarja in overiteljev zapisnika,
  - verifikacijske komisije.
 • Ugotovitev udeležbe in sklepčnosti zbora članov.
 • Poročila o delovanju društva v letu 2019
  - Poročilo predsednika društva, združeno z poročilom o delu na Domu na Peci.
  - Poročilo o poslovanju društva in blagajniško poročilo za leto 2019.
  - Poročilo gospodarja Koče na Grohotu
  - Poročilo načelnika markacijskega odseka.
  - Poročilo odseka za vodništvo in izletništvo.
  - Poročilo o delu z mladimi
  - Poročilo nadzornega odbora.
 • Razprava o poročilih
 • Potrditev letnega poročila o poslovanju društva za leto 2019.
 • Predlogi za imenovanje častnih članov z glasovanjem
 • Program dela za leto 2020
 • Potrditev programa dela za leto 2020
 • Beseda gostov
 • Razno

Dolžnost vseh članov društva je tudi aktivna udeležba na zboru članov. Na podlagi 37. člena pravilnika Planinskega društva Mežica, je zbor članov sklepčen, če je prisotnih vsaj tretjina članov, ki so imeli na zadnji dan preteklega leta plačano članarino za preteklo leto. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih glasov.

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut. Po preteku dodatnega časa občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna vsaj desetina članov. 

V pričakovanju, da se boste zbora članov udeležili, vas lepo pozdravljamo.

X